Download PDF (garantievoorwaarden)

Garantievoorwaarden | Car Travel Shop – Dakdragers&Dakkoffers

 

Op nieuwe door Car Travel Shop verkochte producten geldt de fabrieksgarantie. Op gebruikte producten die u koopt van Car Travel Shop krijgt u een garantie, conform onderstaande garantievoorwaarden.

 

Artikel 1 Garantie

1.1   Car Travel Shop geeft garantie op (de werking van) sloten (sleutel en cilinder), scharnieren en het bevestigingsmateriaal waarmee de koffer op de dragers wordt gemonteerd.
1.2   Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
1.3   In geval van garantie wordt – naar keuze van Car Travel Shop – het product gerepareerd, dan wel vervangen door een gelijkwaardig product.
1.4   De garantie vervalt verder overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1.

 

Artikel 2 Garantieperiode

2.1    Bovengenoemde garantie geldt in beginsel gedurende 1 maand na aankoop van het product. Een eventueel langere garantieperiode staat vermeld op uw aankoopfactuur.

 

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen

3.1    In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a. onjuist en/of onzorgvuldig gebruik en/of montage van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
b. technische reparaties uitgevoerd door derden zonder schriftelijk goedkeuring van Car Travel Shop vooraf.

 

Artikel 4 Indienen van claim

4.1    De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door degene die het product van Car Travel Shop heeft gekocht. Bij doorverkoop vervalt de garantie.
4.2    De originele factuur van Car Travel Shop is tevens uw garantiebewijs. Bewaart u deze daarom zorgvuldig. Alle door Car Travel Shop verkochte gebruikte producten zijn voorzien van een Car Travel Shop sticker (al dan niet met een ID-nummer). Voor een geslaagd beroep op de garantie dient het product te zijn voorzien van deze sticker.
4.3    In geval van een probleem of defect kunt u dit melden bij Car Travel Shop, waarbij wij u verzoeken het daarvoor bestemde formulier te gebruiken. In dit formulier verzoeken wij u uw naam en adresgegevens, aankoopgegevens van het product en een duidelijke omschrijving van de klacht door te geven. Ter ondersteuning adviseren wij ook foto’s van het product te uploaden waarop de klacht duidelijk zichtbaar is. Verder dient U alle benodigde informatie over het gebruik voorafgaand aan het ontstaan van het gebrek aan verkoper te verschaffen. Nadat het formulier door Car Travel Shop is ontvangen dient het product ter inspectie te worden afgegeven bij Car Travel Shop. Daarbij dient de originele factuur te worden overhandigd.
4.4    Car Travel Shop probeert binnen maximaal 5 werkdagen de claim te beoordelen.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1    Een door Car Travel Shop gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat Car Travel Shop enige aansprakelijkheid aanvaardt voor eventueel als gevolg van het defect geleden schade. De aansprakelijkheid van Car Travel Shop strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Car Travel Shop voor gevolgschade c.q. schade aan andere objecten dan het gekochte product (zoals uw eigen auto) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

 

Car Travel Shop | A. Van Leeuwenhoekweg 38-B8 | 2408AN | Alphen aan den Rijn

KvK 27330708 | +31 172 852 800 | +31 639 566 288 | info@cartravelshop.nl | www.cartravelshop.nl